Børnehuset Rosengaarden

Projektforløb

Institutionen har i længere tid haft problemer med et forhøjet Radonindhold i institutionen. Målingerne viste i værste tilfælde helt op til over 300 Bq/m3 (Becquerel per m3 luft). Man har igennem tiden forsøgt at tætne sprækker ved fodlisterne, hvor fodlister blev afmonteret og fugen imellem gulv og væk tætnedes. Dette hjalp kun sporadisk, og problematikken var vedvarende. Det eksisterende aggregat blev ligeledes gennemgået, og målingerne viste desværre, at sammenholdt med den nødvendige luftmængde for antal ansatte og børn, kunne aggregatet ikke yde det nødvendige. Udover et utilstrækkeligt luftskifte, støjede det gamle aggregat meget, og varmegenvindingsgraden var på ca. kun på 55%.

I samarbejdet med installatøren, undersøgte vi muligheden for indbygning af et nyt aggregat. Udfordringen var, at det eksisterende aggregat var monteret ved opførslen af bygningen, hvor tagstenene ikke var lagt på. Spærafstand og eksisterende kanalføring blev målt og undersøgt, og vi fremkom med en mulig løsning, som dog krævede at man nedtog en række tagsten. Kommunen godkendte løsningen, og en udskiftning blev iværksat.

Konklusion

Udover at energiforbruget for hhv. opvarmning og el til ventilatorerne blev nedbragt, så kunne Radonindholdet i rumluften nedbringes væsentligt. Målingerne viste, at selvom det nye aggregat kun regulerede behovsstyret via en CO2-sensor, så kunne Radonindholdet nedbringes under grænseværdien på 100 Bq/m3.

sukkertoppen-aggregat
Projektdata
Besparelse:185.000 netto over 10 år (naturgas og el)
Antal aggregater:1 stk. Komfovent Verso-CF-2300 – vandvarmeflade
Vekslerteknologi:Modstrømsveksler – 83% iht. EN-308
Regulering:CO2-monitorering og ugeprogrammering
Samarbejdspartnere:Slagtergades Installationsforretning Haderslev & Haderslev Kommune